TBitmap如何制作透明背景?(怎样删除 某一种颜色的象素??)

              
将   这种   删掉   某一颜色   的Bitmap   画到   已经   画好   的   背景上,是不是   就有透明效果了??

                

查看回复