delphi 5+xml中一个问题:如何更新数据?

              
clientdataset链接一个a.xml文件后,通过clientdataset.append;ClientDataSet1.FieldByName('ID').asinteger                 :=12;   
  ClientDataSet1.Post;  
  ,甲客户通过此操作后添加一条记录,同时另外一个用户也打开这个a.xml文件,但却看不到新增加的这条记录:id=12;  
  我用       ClientDataSet1.ApplyUpdates(0);或者ClientDataSet1.ApplyUpdates(-1);       ClientDataSet1.MergeChangeLog;都不行,高手来帮我解决!!!

查看回复