TDBNavigator 问题

              
请问如何知道     TDBNavigator   中的按钮   的Enabled状态发生了变化?   
  即   移到第一条记录   时   则   第一条的按钮   的Enabled就变为False,  
  当此状态改变时   我如何知道?    
  当移动记录时,按钮的Enabled状态也会改变,  
  怎么知道呢?  
  如移到   最后一条记录等  
 

查看回复