PopupMenu的使用问题?

              
有个PopMenu,PopMenu下有两个MenuItem(Menu1和Menu2)我想PopMenu鼠标的光标滑动到Menu1的位置的时候自动在Menu1下动态生成几个MenuItem,应该怎么做?   
  procedure   TForm3.SubMenu1Click(Sender:   TObject);  
  var  
    AMenuItem:TMenuItem;  
  begin  
        AMenuItem:=   TMenuItem.Create(nil);  
        AMenuItem.Caption   :='Fuck';  
        SubMenu1.Clear;  
        SubMenu1.Add(AMenuItem);  
  end;  
      SubMenu1.Add(AMenuItem)又触发SubMenu1Click事件,造成控件画不出,所以我想问有无什么好的解决办法?  
 

查看回复