treeview的动态建立

              
请高手指教   
        treeview控件,如何从数据库中一个表中一个字段的所有值(string),取出,  
  建立一棵数,数的结点即为表中一列的每一个值。并且每个结点对应一个窗体,当  
  鼠标点到某个结点的时候,在一个botton中实现对应窗体的弹出。  
  如果   可能的话。能不能     将窗体在点到时候才动态创建!!!  
        请各位高手指点!!谢谢!!!!  
 

查看回复