ms tts语音调用如何使中文和英文混合读音?

              
利用ms   tts语音调用sapi.dll   
  可以单独中文或英文朗读但不知道如何中英混合朗读?  
  但如何使中文和英文混合读音?  
  我见过有些软件都可混合朗读,例如"读者   MyIE"  
   
  多谢高人指点!

查看回复

相关问题