fastreport中如果字段为空时,如何在报表中显示为空?

              
字段名称         类型   
  s_time             DT  
  code                 number  
   
   
  我发现在报表中当字段为空时,报表显示为0,如何让其显示为空?

查看回复