login问题,100分

              
请高手讲讲   常用的LOGIN窗体:   
  1.'用户名'和'密码'是用什么控件实现的?  
  2.具体的实现方法是什么?  
  3.对于访库时的控制有什么?  
  4.对于密码的常用加密方法的实现?  
  5.对于不同的登陆,我要设置一个权限,应该在修改密码的时候做什么限制,怎么实现?  
   
 

查看回复