dbgrideh1用时出错?原因何在?你知道吗?

              
打开整个工程时没有出错提示:但在打开用到dbgrideh1的单个FORM时出错,提示:   
  error   reading   DBGridEh1.LineColor:Property   Line   Color   Does   Not   Exist;  
  以前用到的是2002-06-18号之前发布的,现在我装的是3.0   版。  
   
  问题1:是不是版本的问题,如果是2003-06-18之前发布的最高版本是哪个,你有完整的吗?  
  问题2:Dfwpreview.dcu   是哪个第三控件?你有吗?2003-06-18之前发布的,或现在的版本?  
   
  以上第个问题在回答后我修改通过的给40分,还有20分给期他/她朋友。。谢谢你们!

查看回复