ADOQuery取不到小数点后多于4位的数!如何解决啊?

              
用ADOQuery和ADOTable取Sql   Server7.0中的Numeric类型,NUmeric的小数位数为6   
  当数值后的小数据点后的位数大于4位时,ADOQuery取出的数为0,比如:  
  数据库中为0.000023     用ADOQuery取出后值变成了0  
  各位大侠有没有遇到过这种情况呢,如何解决啊?  
  可不要告诉我把Numeric变成String类型,哪改的程序就太多了!  
 

查看回复