Delphi6与写字板的问题

              
Delphi6为什么不能粘贴中文字符串?   
   
  比如:  
  将写字板中的 str:='我的程序';   
  复制到 Delphi6 中  
  就变成了  
  str:='????';  
  请问如何解决?因为以前没有这个问题的?

查看回复