delphi 向后台程序发送按键(高手救命 急)

              
我写个程序   可以向外部窗口发送按键消息   已经实现   
  但是怎么实现向后台   程序发送按键呢   恩   有点说不明白   举个例子  
  比如我向   记事本发送按键消息   成功    
  那么我把记事本最小化后   如何实现  
  而且要不见断的发送消息   哪怕我切换到另外一个用户   也不间断??  
   
  我知道   也许有点   难度   高手们   救命   跪谢了      
   
  最好有个例子   我   邮箱   vive.k@163.com

查看回复